Thời hạn ứng tuyển cho việc làm đã hết.
Việc làm này đã hết hạn
Chi tiết
Mô tả việc làm

RTA – Thành phố Cần Thơ

Job group: An toàn lao động
Title:
Type: Bán thời gian

BENEFITS

DESCRIPTION
Text

REQUIREMENTS
Text

Work location: Thành phố Cần Thơ
Expire date: 12:08:00 ngày 30/04/2020

TAGS rta, An toàn lao động

ĐĂNG KÝ