Rtsteam

Thời hạn ứng tuyển cho việc làm đã hết.
Việc làm này đã hết hạn
Toàn thời gian
  • Ngày đăng 01/04/2020
Mô tả việc làm

RTA – Thành phố Hà Nội

Job group: Dịch vụ khách hàng
Title: rtSTeam
Type: Toàn thời gian

BENEFITS
C151

DESCRIPTION
Vy

REQUIREMENTS
Test

Work location: Thành phố Hà Nội
Expire date: 16:22:00 ngày 30/04/2020

TAGS rtSTeam, rta, Dịch vụ khách hàng